team: vermenigvuldig je succes
logo subpage
Geen nieuwsberichten op dit moment

Algemene Voorwaarden het (NZi®)

Versie 1.2. (2011)

1 maart, 2011, Arnhem (gld)

KvK Arnhem: 9104183

 

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: Hieronder wordt verstaan de eenmanszaak van de heer H.J. Messchendorp, het Nederlands Zorginstituut (NZi®) waarvan de zetel is gevestigd te Velp (gld).

 

Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die zich tot het Nederlands Zorginstituut heeft gewend met het verzoek uitvoering te geven aan een aantal nader genoemde dienstverlenende activiteiten en waarover partijen overeenstemming hebben gevonden, uitgedrukt in een overeenkomst van opdracht.

 

Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Overeenkomst van Opdracht: De overeenkomst waarin het Nederlands Zorginstituut zich jegens een opdrachtgever verbindt bepaalde in die overeenkomst nader genoemde diensten te verlenen, niet zijnde een arbeidsovereenkomst.

 

Kosten: hieronder wordt verstaan alle noodzakelijk en redelijke kosten die het directe gevolg zijn van het uitvoeren van de opdracht. Indien en voor zover in de overeenkomst van opdracht geen specifieke afspraken gemaakt zijn over met name genoemde kosten en de toewijzing daarvan, dan vallen de noodzakelijk en redelijke kosten onder de werking van deze Algemene Voorwaarden.

 

Maandelijkse rapportage: de éénmaal per maand door het Nederlands Zorginstituut verrichte rapportage van de werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht, welke rapportage met de opdrachtgever wordt besproken (van welke bespreking door het Nederlands Zorg instituut een schriftelijk verslag wordt gemaakt) en welke rapportage dient als grondslag voor verdere planning, facturering en eventuele uitbreiding van de opdracht. Opdrachtgever wordt door opdrachtnemer in het bezit

gesteld van alle maandelijkse rapportages en bijbehorende besprekingsverslagen.

 

Schade: alle gevolgschade, winstderving, bedrijfsschade (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies door derden.

 

Artikel 2. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Beide partijen zijn naar derden verplicht tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie (door de opdrachtgever ter beschikking gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten) die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Buiten maar ook binnen de eigen bedrijven of de instellingen van partijen geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die

vertrouwelijke informatie ontvangt zal van deze informatie -ook intern - slechts gebruik maken ten behoeve van het doel waarvoor deze informatie is verstrekt. Partijen verplichten zich met de hen ter kennis gekomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten gedurende het uitvoeren van de opdracht en daarna.

 

Met inachtneming van het voorgaande, behoudt het Nederlands Zorginstituut zich het recht voor om de namen van haar opdrachtgevers bekend te maken.

 

Artikel 3. Uitvoering en dienstverlening

De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Hij voert deze uit in overeenstemming met de wet, hij onthoudt zich van alles dat in enig opzicht het aanzien en de waardigheid van de dienstverlening kan schaden. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht worden wederzijds door beide partijen met respect voor elkaar en naar beste inzicht en vermogen nagekomen. Opdrachtnemer heeft slechts een inspanningsverplichting; gelet op het feit dat het behalen van resultaten in de dienstverlening, in hoge mate afhankelijk is van de medewerking van (de medewerkers van) opdrachtgever, kunnen resultaten nooit gegarandeerd wordend door opdrachtnemer. Wel is opdrachtnemer, indien gewenste resultaten met name genoemd zijn in de overeenkomst tot opdracht, steeds gehouden zijn inspanning te blijven richten op het behalen van die resultaten. Indien opdrachtnemer ervan overtuigd is geraakt dat de gewenste resultaten desondanks niet bereikbaar zijn, dan maakt hij hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval in de eerstvolgende maandelijkse rapportage melding.

 

Indien opdrachtnemer of opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de opdracht stuiten op wijzigingen in de werkzaamheden of op werkzaamheden die niet genoemd zijn in de overeenkomst van opdracht, maar die wel wenselijk geacht worden, dan worden deze bijkomende werkzaamheden niet uitgevoerd dan nadat partijen hiertoe schriftelijk overeengekomen zijn hetzij in een aanvullende overeenkomst van opdracht, hetzij in het besprekingsverslag van de maandelijkse rapportage.

 

Indien opdrachtnemer, tijdens het uitvoeren van de opdracht, stuit op werkzaamheden die niet genoemd zijn in de overeenkomst van opdracht, maar die in het kader van de uitvoering van die opdracht noodzakelijk waren, worden deze niet voorziene werkzaamheden geacht gedurende de maand waarin zij voor het eerst verricht zijn, binnen de werking van de overeenkomst van opdracht te vallen, mits opdrachtnemer van deze extra werkzaamheden onmiddellijk melding bij opdrachtnemer maakt en ze opneemt in de maandelijkse rapportage. Opdrachtgever aanvaardt dat het wijzigen en/of uitbreiden van werkzaamheden, en het uitvoeren van onvoorziene werkzaamheden het verwachte of overeengekomen tijdstip van voltooiing van de opdracht kan beïnvloeden.

 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht, na overleg met de opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Indien de overeenkomst van opdracht is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is opdrachtnemer steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. Voorzover de dienstverlening van opdrachtnemer bestaat uit het verzorgen van een opleiding, workshop of training, kan opdrachtnemer steeds voor de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. Indien het aantal aanmeldingen

voor een opleiding, workshop of training naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd de opleiding, workshop of training te verplaatsen naar een ander tijdstip. De gevolgen van annulering van deelname aan een opleiding, workshop of training zullen beheerst komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

 

Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van opdrachtnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

Artikel 4. Voorbehoud van Rechten en Intellectuele- en Industriële Eigendom

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst(-en) van opdracht geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede de kosten van rente en invordering, volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtnemer steeds verleent, of in het voorkomende geval overgedragen, onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

 

Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege de opdrachtnemer zijn ontwikkeld of reeds voordien door of vanwege haar waren ontwikkeld, ook indien voor de intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte onderdeel in de overeenkomst van opdracht of op de factuur zijn vermeld. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, notities, eindrapportages, vragenlijsten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

 

Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, met inachtneming van het bepaalde onder artikel 2. Indien partijen overeen zijn gekomen dat de rechten op de ten behoeve van opdrachtgever samengestelde producten na

beëindiging van de opdracht aan opdrachtgever zullen worden overgedragen, gebeurt zulks eerst na betaling en acceptatie. Tot die tijd berusten alle rechten bij opdrachtnemer.

 

Artikel 5. Medewerking

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer voldoende geïntroduceerd is binnen (de betrokken afdelingen van) het bedrijf of instelling van opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan dat de medewerkers die met opdrachtgever te maken krijgen, zoveel mogelijk zijn ingelicht over zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden, taken en activiteiten van opdrachtnemer. Indien uit onvoldoende interne voorbereiding door opdrachtgever vertraging ontstaat in de werkzaamheden van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en heeft zij het recht om de

daardoor ontstane schade in rekening te brengen.

 

Artikel 6. Samenwerking

Ingeval er bij opdrachtgever meerdere opdrachten, die op welke wijze dan ook verband houden met elkaar, worden uitgevoerd door verschillende dienstverlenende organisaties waaronder opdrachtnemer, maakt opdrachtgever bij deze samenwerking goede afspraken over elkaars bijdragen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Indien opdrachtnemer redelijkerwijs mag verwachten dat een opdracht van een opdrachtgever bij wie al een collega-organisatie werkzaam is, zal leiden tot een conflict zal hij zowel opdrachtgever als de collega-organisatie van deze verwachting in kennis stellen. Ten aanzien van het al dan niet aanvaarden van de opdracht zal de opdrachtnemer het belang van de opdrachtgever centraal stellen.

 

Indien opdrachtnemer redelijkerwijs mag verwachten dat een opdracht van een opdrachtgever aan een collega-organisatie, die dateert van na de opdracht aan opdrachtnemer, zal leiden tot een conflict, dan zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan in kennis stellen. Ten aanzien van het al dan niet verstrekken van de recentere opdracht aan de collega-organisatie zal opdrachtgever zijn eigen belang centraal stellen. Leidt de latere opdracht aan de collega-organisatie tot beëindiging of beperking van de opdracht van opdrachtnemer dan is deze gerechtigd de overeengekomen opdracht volgens normaal tarief in rekening te brengen.

 

Opdrachtnemer zal geen inspanningen meer verrichten ter zake van een bepaalde opdracht, indien hem bekend is gemaakt dat die opdracht verleend is aan een collega-organisatie.

 

Artikel 7. Non-concurrentiebeding

Geen van partijen zal, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 1 jaar na de beëindiging daarvan, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 8. Prijs en betaling

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opdrachtnemer is gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen. Opdrachtnemer houdt een "maandelijkse rapportage" bij inzake het uitvoeren van de opdracht, waarin tenminste de bestede tijd en verrichte werkzaamheden staan vermeld. Deze maandelijkse rapportage dient als basis voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.

 

Opdrachtnemer brengt alle werkelijk bestede tijd op een dag per uur in rekening, zonder bijtellingen wegens overwerk. Opdrachtnemer declareert maandelijks de door haar in die maand verrichte werkzaamheden, zonodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden. Betaling van het factuurbedrag dient - zonder enig recht op korting of verrekening - te geschieden binnen de hiervoor in de overeenkomst van opdracht gesteld termijn. Voldoet de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de declaratie, dan is zij van rechtswege in verzuim en is zij, zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer nodig is, gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met een boete van 2% van het openstaande factuurbedrag.

 

In geval van overlijden, liquidatie, faillissement, surséance van betaling, stillegging, beslaglegging op, onder bewindstelling, onder curatele stelling, ontbinding of financieel onvermogen van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met her nakomen van een of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte - zonder enig recht op korting of verrekening - voor rekening van opdrachtgever. Onder redelijke kosten van voldoening in en buiten rechte worden ook begrepen alle kosten berekend door deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op ten minste 15% van het totale bedrag met een minimum van _ 500,00 exclusief BTW.

 

Tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen, verleent opdrachtgever bij deze bij voorbaat aan opdrachtnemer op diens eerste verzoek een stil pandrecht op alle goederen die tot het vermogen van opdrachtgever behoren. Opdrachtgever neemt nu voor alsdan de onherroepelijke verplichting op zich aan een registratie van

voormeld pandrecht haar prompte medewerking te verlenen. Zolang niet naar genoegen van opdrachtnemer zekerheid is gesteld, heeft opdrachtnemer het recht om de levering van haar diensten en werkzaamheden op te schorten.

 

Artikel 9. Afdracht belastingen en sociale premies

Opdrachtnemer garandeert dat ze tijdig alle af te dragen belastingheffingen en sociale premies gerelateerd aan het in dienst hebben van de betrokken medewerkers, zal inhouden en afdragen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Opdrachtnemer is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreeks gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming inde nakoming van de overeenkomst van opdracht, indien en voor zover de schade bij de normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade daaronder mede, maar niet uitsluitend begrepen, begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

 

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten bij de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever ten onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. De hierboven opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is de omvang van de eventueel daaruit voortvloeiende betalingsverplichting beperkt tot ten hoogste het bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

 

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor een niet door de verzekering gedekte gebeurtenis, of indien de verzekeraar van opdrachtnemer geen uitkering doet, dan is de eventuele betalingsverplichting van opdrachtnemer - onverminderd het bepaalde omtrent schade door opzet of grove schuld - beperkt tot ten hoogste het in bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Een reeks van gebeurtenissen geldt bij de bepaling van de schade als één gebeurtenis.

 

Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de overeenkomst van opdracht samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en stelt deze zonodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door de handelingen van personen die naast opdrachtnemer zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van opdrachtgever.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of e-mail, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

Artikel 11. Leveringstermijn

Alle door opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegeven die bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt opdrachtnemer niet in verzuim. Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst van opdracht hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Artikel 12. Beëindiging

Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst van opdracht slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

 

Indien een overeenkomst van opdracht welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elke van de partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

 

Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.

 

Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever - al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding als hierboven bedoeld reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst tot opdracht heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen, geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtgever vóór de ontbinding heeft gefactureerd, in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaald, onverminderd beschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 13. Overmacht

Een partij die voorziet dat zij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht meldt deze overmacht zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de andere partij.

 

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis als gevolg van een niet voorziene niet toerekenbare oorzaak waaronder mede wordt begrepen een dergelijke tekortkoming van de toeleveranciers van partijen.

 

Wanneer de overmachtsituatie langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

 

Artikel 14. Klachten

Een klacht met betrekking tot de werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient door opdrachtgever schriftelijk binnen veertien werkdagen na de ontdekking van het gebrek, en onder aantoning dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Het indienen van een klacht, schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, nadere overeenkomsten en rechtshandelingen, tenzij schriftelijke en uitdrukkelijk door partijen anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele andere inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

 

Indien en voor zover opdrachtnemer producten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Indien en voorzover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om welke reden dan ook geacht worden niet van

toepassing te zijn of buiten toepassing te worden verklaard, geldt het bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten van opdracht, of nadere overeenkomsten of rechtshandelingen is het Nederlands Recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden of uit de overeenkomst van opdracht of nadere overeenkomsten of rechtshandelingen, zijn partijen in eerste instantie verplicht een poging te doen om met tussenkomst van een erkend mediator het geschil op te lossen, onverminderd het recht van partijen om een spoedvoorziening aan te vragen bij de bevoegde rechtelijke instantie. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem.

 

Velp (gld), 01 januari 2005

 

het Nederlands Zorginstituut

 

Drs. H.J. (Henk-Jan) Messchendorp

-directeur/eigenaar-